Garancia

A webáruházban megvásárolható termékek általános jótállása az Európai Unió szabályozásának megfelelően 2 év a termék átvételétől számítva.
A Szolgáltató egyes termékek garanciáját meghosszabbítja, amennyiben az egyes termékekre vonatkozó beüzemelési és gyártó által javasolt kiegészítő feltételek megvalósulnak.

A termékek általános – és estlegesen bővíthető garancia ideje az adott termék adatlapján kerül feltüntetésre.
A jótállási, garanciális igényt írásban (e-mail, postai levél) kell elküldeni a Szolgáltató címére, vagy a termék jótállási jegyén szereplő szerviz címére. A bejelentés után haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízásából a szerviz felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. A Szolgáltató, vagy szerviz a probléma, meghibásodás mértéke alapján tájékoztatja a vásárlót a teendőkről, vagy felülvizsgálat után – jogos igény esetén – intézkedik a javításról, vagy cseréről.

Garanciális csere csak a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges. A helytelenül telepített, vagy nem a funkciójának megfelelően alkalmazott termékek meghibásodásáért, és az ezekből adódó egyéb károkért, rendszerműködési hibákért garanciát és anyagi felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette a vásárló, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A vásárlónak a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a SUNREGIUS Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Szolgáltató felhívja a figyelmét a vásárlónak arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szabályozása értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a megrendelt és átvett terméket visszaküldheti.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2351 Alsónémedi Vörösmarty u. 1., vagy info[kukac]sunregius.eu.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is: elallasi-felmondasi-nyilatkozat.pdfpdf

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási/felmondási jog:
Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
Romlandó, vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

A teljes és részletes ÁSZF letölthető: pdf